Vet du at det er to tariffavtaler i staten og at hvilken fagforening du er medlem av avgjør hvilken avtale som gjelder for deg? Det er forskjeller på avtalene. Vi i NTL mener vår er best. #vilduvitehvorfor?

NTL vil sikre lønnsutvikling til alle

Skal vi sikre lønnsutvikling til alle og en solidarisk fordeling av lønnsmidler mellom ulike grupper ansatte, må mest mulig av pengene fordeles i sentrale forhandlinger. NTL vil ikke at lønnveksten skal baseres på individuelle lønnstillegg. Alle må ha en lønn å leve av og med.

NTL vil minske lønnsforskjellene

NTL arbeider for lik lønn for arbeid av lik verdi. Det skal i hovedsak være arbeidsoppgaver og ansvar, samt utdanning og kompetanse som verdsettes, ikke tilfeldigheter og trynetillegg.

NTL vil sikre likelønn

Det er gjennom sentrale forhandlinger vi best kan tette gapet mellom kvinner og menns lønn. Dette støttes av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker mest når det er avsatt mye penger til lokale forhandlinger. Det er uakseptabelt at menn som har de samme arbeidsoppgavene som kvinner tjener mer, bare fordi de er menn.

Vi står sterkere sammen

Det viktigste kampmiddelet en fagforening har om vi ikke blir enige med arbeidsgiver, er å stille makt bak kravene ved å streike. Den muligheten har vi bare i de sentrale forhandlingene, ikke i lokale lønnsforhandlinger. Det er også en viktig grunn til at NTL vil at mest mulig av pengene skal fordeles i sentrale forhandlinger.


 

NTLs medlemmer følger tariffavtalen mellom Staten og LO Stat, Unio og YS Stat. I staten foregår de sentrale forhandlingene først. Her forhandles det om lønnstillegg som gjelder alle. Sentrale forhandlinger sikrer dermed alle som har tariffavtalen likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Blir ikke partene enige i sentrale forhandlinger, kan det bli streik eller lockout. I de sentrale forhandlingene kan man også bli enige om å sette av penger til lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene skjer ute i virksomhetene. Men i lokale forhandlinger er det ikke streikerett.